bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: ÀTERAS LIMBAS
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

ÀTERAS LIMBAS


Unu raportu subra de sa polìtica linguìstica

Sos sistemas operativos

 Custu chi nde pùblico unu biculeddu  est unu “Raportu subra de sa polìtica linguìstica”, annu 1999, chi sa  Diretzione Generale de Polìtica Linguìstica de Catalugna  at publicadu in su mese de maju de su 2000. Si faeddat de s’impreu de su catalanu in totu sos campos, dae s’amministratzione pùblica a sa gustìtzia, dae sos mèdios de informatzione a sa tzinematografia, dae s’onomàstica a s’informàtica. Inoghe bos propòngio, traduidu in sardu, un’artìculu subra de sos sistemas operativos. Dae custu podimus bìdere chi, annos medas  a como, sos catalanos faghiant cosas chi sos sardos no amus galu mancu  cumintzadu.

3. Sos sistemas operativos in catalanu

3.1. Windows 98 in catalanu.

In sa segunda bindighina de su mese de nadale de su 1998, gràtzias a un’acordu intre sa Generalitat e s’impresa Microsoft, ant cumintzadu a cummertzializare su sistema operativu Windows 98 in catalanu,  a su matessi preju a s’ingrussa de sa versione in ispagnolu.  Mancari b’apat àpidu unas cantas dificultades in sa fase de distributzione a sa minuda, sa disponibilidade de custu produtu in catalanu est un’agiudu importante a sa difusione de sa connoschèntzia e de s’impreu de su catalanu in unu de sos campos prus influentes de  sa sotziedade de custu càmbiu de sèculu. 

Pro agiuare sa cummertzializatzione  de su programàriu, in s’agabbu de freàrgiu sas cumpangias produtoras de machinàriu informàticu prus importantes de Ispagna (Compaq, Comelta, Data General, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, Investrónica, e Olivetti) ant fatu connòschere a totus s’impinnu issoro a pònnere in su mercadu, in manera progressiva, sos elaboradores cun Windows 98 in catalanu e ispagnolu cun preinstallatzione duale. 

In una chirca demoscòpica, chi ant fatu in freàrgiu pro ischire ite nde pessat sa gente  de sa polìtica linguìstica, b’aiat custa pregonta: “Sa Generalitat at agiuadu economicamente a fàghere possìbile sa versione in catalanu de su sistema operativu Windows 98. De acordu est o no est de acordu? Su 86 pro chentu de sos intervistados fiat de acordu;  petzi su 7,7 pro chentu non fiat de acordu. Pro su chi pertocat sas bèndidas de sas lissèntzias, fontes de Microsoft faghiant ischire chi in sa medade de su mese de nadale de su 1999 aiant bèndidu 15.000 lissèntzias in catalanu, e custu rapresentaiat prus de su 5  pro chentu de sas bèndidas in Catalugna. 

In s’òtica de sa polìtica linguìstica, custa proa cheret cunsiderada bene a beru, ca, a superare su 5 pro chentu  de su mercadu in un’annu, in sa situatzione mala in ue s’agatat galu sa limba nostra, est unu resurtadu bastante bonu. In prus, totu custu:

-         Cuntribuit a s’aumentu de sa valore sotziale de sa limba, chi sos tzitadinos pertzepint comente adata a totu sas funtziones

-         Est un’amparu pro s’ammodernamentu de sa terminologia e de su lèssicu de su catalanu

-         Agiuat sa realizatzione de progetos de ingenieria linguìstica chi interessant su catalanu

-         Aumentat  su valore internatzionale de su catalanu chi, intrende in custos sistemas, si nch’allargat dae àteras realidades linguìsticas a sas cales lu paragonant tropu a s’ispissu

3.2    Su Navigadore

A parte s’acordu cun Microsoft pro fàghere possìbile Window 98 in catalanu, tocat a ammentare chi, pro initziativa cungiunta de Entziclopedia Catalana e de s’assòtziu Softcatalà, est disponìbile in catalanu finas su programàriu de intrada lìbera Netscape. S’ùrtima versione de Netscape Communicator, sa 4,7, at tentu s’amparu de su Dipartimentu de Educatzione e Cultura de su Guvernu de sas Ìsulas Baleares.


#Sarvadore Serra

» in segus