bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
invia mail stampa
spacerprecedente8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  spacerspacer

Noas INTERVISTAS - 24/10/2010

«SA LOSA DE OSANA» de Giuanne Frantziscu Pintore

Intervista a su binchidore de su PRÈMIU DELEDDA 2010 (setzione sarda), Nùgoro 22/10/2010

Ite valore li das a su prèmiu chi t'antdadu? Duos valores, unu personale, ca faghetpraghere mannu a èssere cunsideradu, e unu colletivu. In su mamentu de suprèmiu, in s'Eliseu de Nùgoro, l'apo dedicadu, difatis, a totu sos autores chiin custos annos ant iscritu e publicadu dughentos romanzos in sa...[sighit]

Noas ÀTERAS LIMBAS - 28/01/2011

Setores de su cherbeddu predetèrminant s'imparòngiu de una segunda limba

Cunforma a un'istùdiu de s'Universidade de Hong Kong fatu cun pitzinnos de 10 annos

Sende chi unu pitzinnu si pòngiat a istudiare o pràtichet un'àtera limba, b'at fatores chi predetèrminant s'imparòngiu de una limba. A pàrrere de s'istùdiu " Activity levels in the left hemisphere caudate–fusiform circuit predict how well a se...[sighit]

CHIE SEMUS 

LIMBAS

Marcadu in su Tribunale de Nùgoro n. 87/1987 dae su 20/07/1987

Limbas e Natziones de su tempus nostru

Diretore responsàbile Chiaffredo VALLA Diretore editoriale Diegu Corràine Redatores: Diegu Corràine Zuanne Luisu Stochino Gianfranco Pinna Editore: PAPIROS scrl, Nùgoro Si cheres collaborare, imbiende noas chi pessas chi nos potzant interessare, isc...[sighit]

Noas ÀTERAS NATZIONES - 23/01/2011

Belle su 99 pro chentu in favore de s'indipendèntzia.

Sunt cumintzende a arribbare sos primos datos de su referendum in su Sudan de su Sud

Belle su 99% de sos sudanesos de su  sud ant votadu  in favore de s'indipendèntzia dae su nord, cunforme a sos primos  datos ufitziales.  Sos polìticos de su sud, però, ant pedidu a sos tzitadinos  de non festare galu  sa vitòria, pro non pr...[sighit]

EVENTOS-ATZIONES - 23/10/2010

CROS, Curretore Regionale Ortogràficu Sardu

Casteddu 27/10/2010, Presentada

Mercuris 27 santugaine 2010, moende dae sas 10 de mangianu a sas 19 h, in sa Biblioteca Regionale de viale Trieste 137, in Casteddu, b'at a èssere unu Seminàriu de presentada de su CROS, Curretore Regionale Ortogràficu Sardu e de aprofundimentu terminològicu. Su Programa est: 

h. 10 - Saludos...[sighit]

Noas Pàrreres - 01/07/2011

Sa cuntierra cun Equitalia

de Giuanne Luisu Stochino

Duos annos sunt colados dae cando est incumintzadauna gherra noa pro s’economia sarda:sa cuntierra cun Equitalia. Sunt prus de 70000sas impresas cuntestadas dae s’ente pùblicu deriscossione tributos. Totu est incumintzaducun sa crisi econòmica de custos annos: sasaziendas n...[sighit]

Noas Pàrreres - 29/06/2011

Sa trampa de sos cuntributos silentes

de Giuanne Frantziscu Pinna

S’A.N.C.O.T. (Assòtziu Natzionale ConsulentesTributàrios) at denuntziadu sa trampa desu sistema previdentziale a dannu de sos traballadoresparasubordinados. Sos “cuntributossilentes” sunt sos cuntributos previdentzialeschi no ant fatu cumprire unu tratamentu pension&i...[sighit]

EVENTOS-ATZIONES Noas - 28/06/2011

Cjalant il Friul, Sguardi sul Friuli

Su libru, cuidadu dae Priscilla De Agostini e Silvana Schiavi Fachin, lu presentant custa chenàbura chi benit in Palazzo Morpurgo

A insinnare su friulanu  in iscola a ite servit? No est chi sos pitzinnos si cunfundent  cun àteras limbas? Non b'at a àere prus profetu  a lis fàghere imparare s'inglesu? No est chi su friulanu istandard faghet mòrrere sas variedades? Cantu dinare ga...[sighit]

Noas ÀTERAS LIMBAS - 25/10/2010

LIMBA CORSICANA IN IMMERSIONE IN SAS ISCOLAS PÙBLICAS

Sa proposta de su colletivu «Parlemu Corsu»

Su colletivu “Parlemu Corsu”, ativu in sa promozione ativa de sa limba corsicana, de reghente at propostu una cambianmentu radicale in sa polìtica linguistica “pro otènnere sas mesuras netzessàrias pro una sotziedade bilingue” narende chi “tocat a fàghere, no a decretare ebbia”. In pràtica, a pusti...[sighit]

Noas ÀTERAS NATZIONES - 27/06/2011

ISLOVÈNIA: 20 ANNOS DE INDIPENDÈNTZIA

Sa prima repùblica a si nch'essire dae sa Federatzione jugoslava belle sena mortos e dannos, in su 1990/1991

In sos annos 90, sa crisi de sas democratzias populares aiat interessadu finas sa Jugoslàvia de tando, federatzione de Repùblicas "aguales" ma, in ue, in realidade, sa Sèrbia fiat "prus aguale" de sas àteras, in unu sistema opressivu, politicamente e economicamente cumpr...[sighit]

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]

LIMBA SARDA E FACEBOOK: UN'OCASIONE

de Diegu Corràine

Su 18 de abrile de su 2006, su situ de sa Regione sarda publicaiat su documentu de sas Normas linguìsticas de riferimentu a caràtere isperimentale de sa “Limba sarda comuna”, adotadas galu como in documentos de sa Regione, dae entes locale e privados, in s'editoria e in sos...  [sighit]