bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
invia mail stampa

Pàrreres

spacerprecedente1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 spacerspacer

- 10/01/2011

"PAISU BASCU", CA SOS BASCOS SUNT 1 NATZIONE!

de Diegu Corràine

Càpitat semper, leghende sos giornales o bidende sa televisione, de intèndere "Paesi Baschi", in riferimentu a su Logu de sos Bascos. Finas oe, chi sos mèdios de informatzione ant iscritu chi s'Eta at annuntziadu in unu comunicadu sa fine  «permanente», «g...[sighit]

- 03/01/2011

CUNFORMA A SU CHI NARAS, INTENDES!

de Diegu Corràine

Duncas, faedda e iscrie in sardu! E forsis t'ant a rispòndere in sa matessi limba .  A bias nos paret chi non b'apat prus gente capatza de faeddare in sardu. Nde semus gasi cumbintos, chi lu naramus e lu repitimus. E nos nde cumbinchimus! E faghimus prus dannu chi no àteru! ...[sighit]

- 14/12/2010

Su sardu in sas 3 dies de Fonne: dare ànimu e mustrare chi podimus cambiare sa tendèntzia negativa

de Diegu Corràine

Un'amigu m'at pedidu ite nde pesso de s'ùrtima cunferèntzia de sa limba sarda fata dae sa Ras in Fonne. Rispondo a issu e a àteros, cun s'isperu de pòdere lèghere (inoghe etotu, si cherides, in suta de custu testu) àteros pàrreres.  Non ch&eg...[sighit]

- 12/12/2010

Su friulanu e su sardu cunsiderados comente dialetos italianos in 5 vìdeos de sa Rai. Comente chi sa lege istatale 482/99 non siat mai esìstida!

de Diegu Corràine

S'istadu italianu est cumintzende a tzelebrare sos 150 annos suos (chi ruent in su 2011) cun cunferntzias, seminàrios, manifestatziones. Ma cuant semper sa veridade e sa realidade, chi s'Itàlia est un'istadu formadu dae prus natziones (e in intro de sa natzione italiana, dae prus comun...[sighit]

- 06/12/2010

"SARDU" si narat, non "LIMBA"

de Diegu Corràine

Est dae meda   chi intendo   unu pagu de infadu cando   lego o intendo: cuncursu de poesia in “limba”, literadura in “limba” o discursu in “limba”, iscola in “limba”, e unu et cetera longu, cun un’ènfasi belle semper ...[sighit]

- 28/11/2010

SU RESURTADU DE SA MOTZIONE SARDISTA PRO S'INDIPENDÈNTZIA

de Giunne Frantziscu Pintore

Bintoto chi nono, 10 chi eja, 13 astènnidos e 29 cun su dolore de matza in domo issoro. S'est cuncruidu gasi su votu in su Cussìgiu regionale pro s'òrdine de sa die ammaniadu e presentadu dae su Partidu sardu chi impinnaiat su Guvernu sardu a cumintzare su caminu pro giùg...[sighit]

- 21/11/2010

Variedades linguìsticas italianas e lege 482. Totu minorias? E sa majoria?

de Diegu Corràine

Su documentu depositadu  su 17.11.2010 in su Cussìgiu regionale de Piemonte pro su reconnoschimentu de su piemontesu comente limba est essidu a  campu a pustis de ses meses dae sa botzadura de sa Corte Costitutzionale a sa lege regionale chi cheriat tutelare su piemontesu,...[sighit]

- 18/11/2010

CONTRA A S'ISNATZIONALIZATZIONE E A S'ASSIMILATZIONE LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

In Sardigna est creschende su sentimentu e sa cussèntzia natzionale. Ma est finas semper prus profundu su protzessu de isnatzionalizatzione e de assimilatzione linguìstica e culturale de sos Sardos. Sos mannos chi connoschent e pràticant su sardu sunt su 70% ma sos pitzinnos pet...[sighit]

- 16/11/2010

SA NATZIONE ITALIANA ESISTIT! IN INTRO DE UN'ISTADU PLURINATZIONALE

de Diegu Corràine

A 150 annos dae sa nàschida de s'istadu "italianu", semus in un'època de cunfrontu e de cuntierras, cun sas pregontas sòlitas de "chie semus, dae benimus, it'est s'istadu italianu, it'est sa natzione italiana?". A dolu mannu, in Sardigna, no nde semus faeddende meda de cus...[sighit]

- 15/11/2010

Sa «creolizatzione», resurtadu positivu de su cuntatu linguìsticu?

de Diegu Corràine

Cando faeddamus de limbas crèolas semus faeddende de s'addòviu de limbas africanas cun inglesu e frantzesu, in situatziones coloniales. Crèolos sunt su giamaicanu, su papiamento e àteras. Podimus nàrrere, però, chi sunt su resurtadu non definitivu, con cum...[sighit]