bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
invia mail stampa

Pàrreres

spacerprecedente1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 spacerspacer

- 30/08/2012

REPÙBLICA DE SARDIGNA (làmpadas de su 1802): Rivolutzione antifeudale, «giacobina» o natzionale?

de Diegu Corràine

Si oe cherimus bogare a campu un’alternativa natzionale sarda, trasversale e populare, superende s’ideologia autonomista, si pretendimus unu deretu istòricu a sa soverania de sa natzione sarda, nos devimus apoderare de s’istòria, analizende sos elementos de cont...[sighit]

- 30/08/2012

OE, 210 ANNOS DAE SA MORTE DE FRANTZISCU CILOCU

de Diegu Corràine

Su 30 de austu de su 1802, in Tàtari, moriat Frantziscu Cilocu, notàriu, a 33 annos. Fiat istadu martirizadu  dae su butzinu in antis de èssere ochìidu e lassadu in sa furca pro dies e dies. Pustis fiat istadu  brusiadu e sa chinisa imbolada a su bentu. Gosi su...[sighit]

- 17/08/2012

GOOGLE EST GIAI FAEDDENDE IN CATALANU, BASCU, GALITZIANU. E IN SARDU?

de Diegu Corràine

Su servidore Google est giai faeddende in catalanu, bascu, galitzianu. "Faeddende" a beru, ca s'impresa americana at inclùdidu custas tres limbas in su servìtziu suo de "chirca cun boghae", Voice Search. Google at informadu in su blog ufitziale suo chi finas bùlgaru, portughe...[sighit]

- 17/08/2012

SÌRIA, COLLASSU DE S'ISTADU E LIBERATZIONE DE SOS CURDOS

de Diegu Corràine

Cun totu su dannu chi at fatu sa gherra de Irak, a su nessi b'at àpidu unu resurtadu positivu: nd'ant tentu profetu sos Curdos, chi sunt resessidos a fraigare unu istadu belle indipendente. Comente càpitat in ocasiones istòricas particulares, sa crisi de s'istadu tzentrale cuns...[sighit]

- 09/08/2012

LSC e variedades dialetales: funtziones diferentes

de Diegu Corràine

In Sardigna tenimus una casta de pessones chi no iscriet in sardu, ca est galu isetende su messia-norma chi andet bene pro totus. Si però, a custas pessones proponides una solutzione, no lis andat bene nudda, mai. In pràtica, si ponimus in mente a issos, iscriimus semper in italianu e...[sighit]

- 07/08/2012

S'Alighera (L'Alguer) in Sardigna est o nono?

de Diegu Corràine

Amus semper ischidu chi, cunforma a sa lege 26 de su 1997, in Sardigna sa limba de s'isula est su sardu e chi, in sos territòrios issoro, tenet su matessi tratamentu de lege finas su gadduresu, su tataresu, s'aligheresu e su tabarchinu. Duncas, su sardu est sa limba generale, sas àtera...[sighit]

- 05/08/2012

SA LIMBA SARDA NORMATIVA EST CAMINENDE, MA CALICUNU NON SI ND' EST ABBIGIADU O FAGHET SA FINTA

de Diegu Corràine

In Sardigna b'at semper calicunu chi bisat e non faghet o imbentores chi no imbentant o calicunu chi si dat a un'isport de fantasia. Un'isport betzu est su de presentare sas cosas comente chi no esistant giai: "il giorno che ci sarà uno standard del sardo", "quando ci sarà uno standa...[sighit]

- 02/08/2012

Ma su Prèmiu OTIERI est in antagonismu o nono cun sa LSC?

de Diegu Corràine

In s’art. de su Corsera de carchi die a como, F. Brevini repitit cosas chi amus intesu chentu bortas dae N. Tanda, in contu de Prèmiu Otieri, chi est presentadu comente depositàriu de una norma iscrita in antagonismu e alternativa a sas normas isperimentales LSC de sa RAS. In cu...[sighit]

- 01/08/2012

SA LEGA NORD PRO SA LIMBA SARDA! A BERU?

de Diegu Corràine

Sa lista de sos "amigos" de sa limba sarda est in crèschida: eris sas agentzias nos ant contadu chi su parlamentare europeu de sa Lega Nord Borghezio difendet sa limba sarda e crìticat sos polìticos locales. Borghezio, in un'interrogatzione a sa Cumissione europea at naradu: ''...[sighit]

- 28/07/2012

F. Brevini in su "Corriere della Sera": disinformatzione contra a s'unidade de su sardu

de Diegu Corràine

Leghide s'artìculu de oe de Franco Brevini in su Corsera (Se per il Parlamento il sardo non rientra tra le lingue da salvare) e bos a abbigiare chi no est una casualidade chi l'apant publicadu, pròpiu como chi sa limba sarda s'est afirmende in manera unitària e moderna, finas c...[sighit]