bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


10/10/2013

Meridionalizare su lèssicu de sa Lsc? E cale dotore at impostu una meighina gosi esclusiva, miraculosa e localista?

de Diegu Corràine

In famìlia, cando unu fìgiu est disganadu, b'at mamas chi ammàniant unu gustu diferente, àteras chi ammàniant unu gustu ebbia, ca est prus econòmicu, discansosu e costat de mancu, finas in traballu pro issas.

Est curiosu ma custu est capitende finas in contu de limba. Calicunu (fatu a "mama", e pessende de cumbìnchere chie no  atzetat sa Lsc) s'arriscat a pessare chi siat chistione de paràulas, e tando si proponet de ammaniare unu papu cun sas paràulas prus agradèschidas dae su piseddu, prus saboridas (si pessat). Ma cussu fìgiu, cussu papu no lu cheret su matessi. Ca? Ca sos problemas sunt àteros, si no l'agradat a mandigare. 

Su lèssicu in sa Lsc est giai meridionalizadu, ca est "sardizadu"
In contu de limba, como, sa paràula de òrdine est "meridionalizare" comente chi sa LSC apat fatu issèberos locales e chi non siat giai "meridionalizada" o "setentrionalizada, otzidentalizada, orientalizada, tzentralizada"! Sa LSC at dadu inditos de "comente" iscrìere ponende a "ballare" totu su sardu, a sos iscritores/entes/istitutziones tocat a iscrìere pro cumpretare/ismanniare sa limba.

Est craru chi chie est contràriu a sa Lsc no l'est ca custa non diat èssere "merdionalizada" in su lèssicu. Chie est contràriu a sa Lsc non si lassat incantare dae sa prominta de "meridionalizatzione" su chi est giai meridionalizadu.
Chie est contràriu l'est:
a) ca non cheret un'istandard rapresentativu ca in custa funtzione cheret s'italianu
b) ca comente istandard cheret petzi sa variedade sua, cun milli iscusas;
c) ca non resessende/podende impònnere sa sua, preferit a truncare sa rapresentatividade unitària de un'istandard e impònnere su suo e no l'importat cantu àteros istandard. 
Pro ambas visiones, no est su lèssicu chi los firmat e los ponet contra ma su fatu chi, in definitiva, non cherent una limba pro sa natzione sarda, ma s'acuntentant de una limbigheda pro sa subnatzionedda locale issoro!

Sa LSC e su lèssicu
Bastat a bìdere sos puntos  A e B de su "Lèssicu" de sa LSC, pro cumprèndere chi su discursu est generale, de totu su sardu. Tando pro ite devimus pessare chi s'ùnica meighina esclusiva (e miraculosa, risolutiva, localista) de su dotore/linguista, pro "sanare" sa Lsc, siat sa de "meridionalizare", comente chi non siat giai meridionalizadu, su tantu chi "est giai" in sa realidade?

Prus a prestu, diat èssere giustu a nàrrere: meridionalizare, setentrionalizare, otzidentalizare, orientalizare, tzentralizare. Ma, si unu no est tzurpu e surdu, custu critèriu est giai presente in sos inditos de sa LSC.

Sinònimos, geosinònimos, allomorfos
Ca est totu su sardu, cun sinònimos e geoinònimos, chi intrat in sa formatzione de su lèssicu de su sardu, cunforma a comente proponet sa LSC. Chie narat su contràriu, o non connoschet sa LSC o est "fantasiosu", pro mi regulare cun sas paràaulas.

Su puntu C) de sa LSC lu narat craru:"Coesistenza di sinonimi"! E de geosinònimos.

Duncas: lègiu/feu, faeddare/allegare, pòddighe/didu, àghina/ua, cadrea/cadira, bòlere/chèrrere, giùighe/giuge, magra/mantza, allegare/arresonare/faeddare/chistionare, abbaidare/abbistare/castiare/pompiare, isseberare/ischertare/ischirriare, petzi/feti/sceti/ebbia, matessi/pròpiu/etotu, puru/finas/fintzas, e 1000 e prus etc. etc.

Ma in su puntu A) ponet "Limitare le interferenze da altre lingue, privilegiando l’esito sardo, anche con prestiti interni, da altre varianti,"

E in su puntu B) sa Lsc narat: "Riproporre, se utile o necessario, parole ereditarie anche se di uso limitato ad alcune varianti", in ue cada limbàgiu locale podet cuncùrrere.

E gasi sos puntos:

"D) — Riduzione a una sola forma di varianti di parole con lo stesso etimo: faeddare non faveddare/fueddari/fueddai.

E)— Privilegiare l’etimologia nella scelta del modello (vedi punto prec.): fa- e non fu-eddare".


Allomorfos
Custos los podimus definire, pro nos cumprèndere, comente formas diferentes de sa matessi paràula (chi tenet sa matessi raighina, duncas) chi non podimus cunfùndere cun sos "geosinònimos", chi sunt paràulas diferentes pro inditare su matessi cuntzetu, naradas in logos diferentes (pro custu, geo-sinònimos).  Si unu non cheret fàghere su tontu, est craru chi sa Lsc previdet sa coesistèntzia de, es. cadrea/cadira, chi duncas sun geosinònimos, ambos vàlidos, in paridade. Duncas, cadrea rapresentat in s'iscritura finas sa pronùntzia "catrea", "cratea", etc., comente cadira rapresentat in s'iscritura finas sa pronùntzia "carira", "ºadira", etc.
Est craru chi nemos nos proibit de iscrìere finas "catrea", "cratea", "carira", "ºadira", etc., in ue nos paret, in testos locales, personales, etc. ma no in LSC, in ue pro su matessi cuntzetu tenimus sa possibilidade de cadrea/cadira. Sa matessi cosa balet pro totu sos cuntzetos espressados dae chentinas de geosinònimos (no allomorfos) chi bi sunt in sardu e in àteras limbas. Si nono, sa Lsc o una cale si siat limba istandard non diat tènnere perunu sentidu. Una norma de riferimentu o funtzionat gosi o non servit. Duncas andant bene, iscritos, pro sa Lsc, cungiare/tancare/serrare, ma non cunzare, hunzare, ºunzare, cuntzare, cungiari, cungiai; tancari, tancai; serrari, serrai, chi sunt pronùntzias o iscrituras locales, ma no in sa norma de riferimentu, in ue abbarrant petzi cungiare/tancare/serrare. Gosi funtzionant totu sos istandard de su mundu. 

In cantu a su lèssicu, sa Giunta, duncas, at lassadu libertade in s'impreu de sinònimos e de geosinònimos, lematizados cunforma a sas règulas ortogràficas istabilidas:  "At lassadu libertade" e duncas cada iscritore issèberat su faeddu chi li paret.

De seguru in sa terminologia, tocat a dare prus cara, si s'emissore est un'ente chi pùblicat testos de caràtere amministrativu o de valore legale. Devet fàghere a mancu de pònnere faeddos chi non siant addatos a su registru linguìsticu impreadu. E, duncas, non devet rùere in sas trampas de su diferentzialismu, cun imbentos macos chi ridiculizant sa limba cun chie la faeddat, etc.

Su problema mannu de sa limba sarda no est sa LSC, ma sa debilesa   de su sardu a cunfrontu cun s'italianu. Iscriimus pagu, pagos sos libros e sos giornales, ditzionàrios a cuintale ma pagos letore e iscritore.

Cherimus richesa de lèssicu? Cada unu fatzat sa parte sua iscriende, in pabiru o in rete, e su lèssicu, ricu, at a essire a campu, ùtile finas pro chie no lu connoschet e lu cheret impreare. 


#Diegu Corràine

» in segus