bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


23/10/2013

Sa LSC andat bene gosi, macari siat meridionalizada meda

de Diegu Corràine

Dae annos, cando non cando, essint a campu tronos e lampos contra a cada progetu e idea de norma iscrita comuna de su sardu. Pro sos contràrios, sa limba nostra est partzida in duas macrovariedades incumpatìbiles a pare:  su chi cramant "logudoresu" e e su chi cramant "campidanesu", chi non si diant pòdere mai acurtziare ne aunire. Duncas, nudda podet fuire a custas categòrias: unu cale si siat dialetu sardu, o est LOG o est CAM!

Si, finas, calicunu s'atrivit a pessare a una norma comuna, Issos narant chi "o binchet s'unu o binchet s'àteru". Tenende custa visione manichea, in ue totu est biancu o est nieddu, non b'at peruna possibilidade de unu cumpromissu, de una mediatzione, pro issos! Est craru, duncas, chi cale si siat proposta (si non currispondet a su chi cramant "campidanesu") siat botzada in totu, incausada de èssere "logudoresu", mancu chi si tratet de su diàulu. 
Gasi est capitadu a sa LSC (Limba Sarda Comuna) proposta dae sa Giunta regionale su 14 de abrile de su 2006, cundennada comente "logudoresa"
Ma beru at a èssere su chi narant? Bidimus, finas "atzetende", inoghe, custa partzidura LOG e CAM, linguisticamente sena sentidu, ite essit a campu, in sos fenòmenos derivativos fundamentales:

Lat. -LI-, in LOG fizu, foza; in LSC fìgiu, fògia = soluz. CAM

Lat. -NI-, in LOG anzone, binza; in LSC angione, bìngia = soluz. CAM

Lat. -RI-, in LOG colzu, mulza; in LSC còrgiu, mùrgia = soluz. CAM

Lat. CL-, in LOG giaru, giae; in LSC craru, crae = soluz. CAM

Lat. CR-, in LOG rughe; in LSC grughe (gruxi) = soluz. CAM

Lat. FL-, in LOG fiore, fiùmene; in LSC frore, frùmene = soluz. CAM

Lat. PL-, in LOG pius, pienu; in LSC prus, prenu = soluz. CAM

Lat. -BR-, in LOG lara; in LSC lavra (larva) = soluz. CAM

Lat. -LB-, in LOG albu, alvada; in LSC arbu, arbada = soluz. CAM

Lat. -LP-, in LOG culpa, palpare; in LSC curpa, parpare = soluz. CAM

Lat. -LT-, in LOG altu, saltu; in LSC artu, sartu = soluz. CAM

Lat. -RB-, in LOG àlbore, colbu; in LSC àrbore, corbu = soluz. CAM

Lat. -RD-, in LOG suldu, saldu; in LSC surdu, sardu = soluz. CAM

Lat. -RT-, in LOG oltu, colte; in LSC ortu, corte = soluz. CAM

Lat. -SCL-, in LOG màsciu, ìscia; in LSC mascru, iscra = soluz. CAM

Lat. -CL-, in LOG oju/oxu; in LSC ogru (ogu) = soluz. CAM

Lat. -TI+voc-, in LOG peta, pitu, piata; in LSC petza, pitzu, pratza = soluz.CAM

Lat. -CI+voc-, in LOG atalzu, latu, sedatu; in LSC atzàrgiu, latzu, sedatzu = soluz. CAM

Lat. -B-, in LOG nue, seu, tàula; in LSC nue, seu, tàula = soluz. LOG + CAM

Lat. -D-, in LOG pee; in LSC pee (pei) = soluz. LOG + CAM

Lat. -L-, in LOG sole, filu; in LSC sole, filu = soluz. LOG + CAM

Lat. -N-, in LOG manu, canu; in LSC manu, canu = soluz. LOG + CAM

Lat. -P-, in LOG saba, abe; in LSC saba, abe (abi) = soluz. LOG + CAM

Lat. -V-, in LOG nou, nie; in LSC nou, nie (nii)) = soluz. LOG + CAM

Lat. -T-, in LOG seda, aghedu; in LSC seda, aghedu = soluz. LOG + CAM

Lat. -D-, in LOG pee; in LSC pee (pei) = soluz. LOG + CAM

Lat. -C-, in LOG logu; in LSC logu = soluz. LOG + CAM

Lat. -CE-, -CI- in LOG lughe, paghe; in LSC lughe, paghe = soluz. LOG

Lat. E àtona, in LOG òmine; in LSC òmine = soluz. LOG

Lat. O àtona, in LOG cando, domo; in LSC cando, domo = soluz. LOG

Lat. K + voc. paladale, in LOG chelu, chera; in LSC chelu, chera = soluz. LOG

Lat. -QU-, in LOG abba, ebba; in LSC abba, ebba = soluz. LOG

Lat. -NGU-, in LOG limba, ambidda; in LSC limba, ambidda = soluz. LOG

Lat. S+cuns., in LOG iscola, ispina; in LSC iscola, ispina = soluz. LOG

Ita. -gio-, in LOG rejone, prejone; in LSC resone, presone = soluz. CAM

Gerùndiu, in LOG andende, benende, finende; in LSC andende, benende, finende = soluz. LOG+CAM

In cantu a su lèssicu, in Lsc si podet iscrìere allegare/faeddare/arresonare/chistionare, abbaidare/castiare/pompiare, etc. In pràtica, sunt ammìntidos totu sos geosinònimos (paràulas diferentes pro inditare su matessi cuntzetu).

Naramus chi sa LSC est gasi "meridionale" chi si cambiamus su vocalismu àtonu dae «e» in «i» e dae  «o» in «u» (s'aspetu visivamente prus meridionale), diat pàrrere a su 90% "campidanesu", finas lassende "chena, limba, iscola"!
Ma non diat èssere una solutzione echilibrada cun su restu de sos dialetos chi non sunt "campidanesos"! E tando, sa LSC andat bene gosi, macari siat meridionalizada meda, pro unos cantos Sardos —medas—, "finas tropu"!


#System Manager

» in segus