bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

24/07/2012

Un'òrdine de sa die in favore de sa limba sarda.

L'at aprovadu su Cussìgiu comunale de Sindia.

 Finas su Cussìgiu comunale de Sindia at naradu sa sua in favore de sa limba sarda.  In custas dies coladas at aprovadu unu documentu in propòsitu. Custu est su testu de sa delìbera:                            

                               Comune de Sindìa
                               Provìntzia de Nùgoro


Deliberatzione de su Consìgiu Comunale n. 13 de sa die de su 06.07.2012

Ogetu : Approvu de unu ordine de sa die in subra de s’abbaloramentu de sa limba sarda


Sa die 6 de su mese de trìulas 2012 a sas oras 19.00, in sa Sala de su Consìgiu Comunale de Sindia, cunvocadu a manera regulare, si ch’est reunidu su Consìgiu Comunale.


A s’abertura de sa discusione in subra de s’argumentu inditadu in s’ogetu, sos componentes inditados a sighire resurtant :
Frantziscu Scanu - presente
Ernestu Pittalis - assente
Deormita Sardu - presente
Nigola Secchi - assente
Antoni Oggianu - presente
Laura M. Fais - presente
Nicholas Mannu - presente
Ivana Delrio -presente
Sarbadore G. Lecis -presente


Su Sìndigu Sig. Frantziscu Scanu, assumet sa presidèntzia e verificada sa presèntzia de su nùmeru legale pro sa validade de reunione, declarat aberta sa setzida a sa cale partecipat su segretàriu comunale dut. Giuanne Frantziscu Falchi, invitande su Consìgiu a deliberare in subra de s’argumentu inditadu in s’ogetu.


Su Consìgiu Comunale
Premìtiu chi sa limba sarda est in perìculu mannu de moritura a càusa de s’intrada in unu istadu de crisi in sa trasmitidura sua intre de sas generatziones;
Cunsideradu chi a die de oe non si podet rimandare prus s’introduida de sa limba sarda in s’iscola in su normale oràriu curriculare, a su paris de sas àteras disciplinas;
Cunsideradu chi sa Lege 482/99 in s’art. 4 narat: « n sas iscolas maternas de sos comunes de su cale artìculu 3, s’educatzione linguìstica previdit, acanta a s’impreu de sa limba italiana, puru s’impreu de sa limba de sa minòria linguìstica pro s’acumprimentu de sas atividades educativas. In sas iscolas elementares e in sas iscolas secundàrias de primu gradu est prevididu s’impreu puru de sa limba de minòria comente istrumentu de
insinnignamentu » ;
Cunsideradu duncas su chi sa lege « previdit » , e chi pro podere fàghere cantu prevididu, semper dae su matessi artìculu narat chi: “A su momentu de sa pre-iscrissione sos babos e sas mamas comunicant a s’istitutzione iscolàstica interessada si cherent àere sa facultade de àere pro sos fìgios issoro s’insignamentu de sa limba de minòria”;
Cunsideradu chi custu depet a èssere dimandadu dae s’iscola in unu modulo apòsitu, comente sutzedit pro s’insignamentu de sa religione catòlica;
Atzerdadu chi a tale prescrizione si che atenent dae annos meda sas iscolas friulanas, in ue s’agatat comente in Sardigna una situatzione de bilingùismu non perfetu;
Bida sa lege n.482/99 “Normas in màteria de tutela de sas minòrias linguìsticas istòricas”e a manera particulare s’art. 4;
Bidu s’art. 2 de sa lege regionale n.26/97 (in subra de sa promòvida e abbalodura de sa cultura e de sa limba de sa Sardigna) chi afirmat intre sas àteras cosas chi b’at sa matessi dignitade de sa limba sarda intre de cussa italiana;
Cun d’una votazione unanime a espressiada pro artziada de manu;


Deliberat de dàere s’aprovu a s’ordine de s’ordine de die inditadu a:
·  dimandare a sa Regione Sardigna/ Assessore a sa Cultura/ Commissione
Cultura/Osservàtoriu Regionale de sa Cultura e de sa Limba Sarda, de s’interventu de s’Ufìtziu Iscolàsticu Regionale, a manera chi diat inditos pretzisos a sas Diretziones Didàticas de s’ìsula in relata a su dispositivu de lege tzitadu in sa primissa, cun s’iscopu de fàghere agiungere a sa dimanda pro sa pre-iscritzione, a moère dae s’annu iscolàsticu 2012-2013, de su mòdulu relativu a sa rechesta dae banda de sos babos e de sas mamas de àere pro sos fìgios issopo s’insinniamentu de sa limba sarda, comente prevididu dae sa normativa tzitada.


Custu verbale benit lèghidu, aprovadu e sutascritu
Su Presidente Su Segretàriu Comunale
Frantziscu Scanu Giuanne Frantziscu Falchi


#Sarvadore Serra

» in segus