bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

08/08/2012

Su guvernu italianu acollit un'òrdine de sa die pro sarvare s'ispetzifitzidade linguìstica sarda

Lu narat sa deputada de su PD Caterina Pes

"Est una cosa bona a beru chi su guvernu apat acollidu s'òrdine de sa die nostru  pro cambiare  s'art. 14 de su decretu  de sa revisione de sos gastos  chi negat sas ispetzifitzidades linguìsticas de sa limba sarda.  Como amus a dare a cara chi a s'impinnu  de su guvernu currispondat una tutela efetiva de s'ispetzifitzidade de sa limba  sarda comente previdet sa lege 482 de su  1999". Lu narat  Caterina Pes, deputada de su Pd in cummissione Cultura. 

"Sa 482 - sighit a nàrrere sa deputada - reconnoschet e tutelat  sas limbas minoritàrias  chi b'at in Itàlia, e in mesu de custas b'est su sardu, aplichende in manera prena s'art. 6 de sa Costitutzione, e in custa lege non si faghet peruna distintzione intre sas minorias  de limba materna èstera e sas àteras. Dia chèrrere ammentare  chi sa diversidade sotziuculturale  rapresentat pro su Paisu nostru  una richesa  da no nch'ispèrdere e una de sas  colunnas de su fràigu  democràticu de s'Europa, a su puntu de èssere reconnota in s'art. 22 de sa ‘Carta  de sos deretos fundamentales de s'Unione Europea'. Custu providimentu corfet  galu de prus s'ispetzifitzidade  regionale chi s'esistèntzia sua  est, in mesu de s'àteru, ligada pròpiu a sa presèntzia de particularidades istòricas e linguìsticas. In prus de negare su valore de s'ispetzialidade , faghende gasi  b'est su perìgulu de minimare galu de prus sa presèntzia  de sas autonomias  iscolàsticas in s'ìsula , in una terra chi oramai est a puntu malu e in ue s'iscola devet èssere, si in casu,  garantida dae s'Istadu, prus e prus in ue s'ispopulamentu  est unu destinu sinnadu".

 


#Sarvadore Serra

» in segus